przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Archiwum

ROK 2011

___________________________________________________________________


Ankieta Sprzętowa

2011-07-12

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wydłuża termin zbierania sprawozdania jednorazowego Ankieta Sprzętowa do dnia 31 lipca 2011 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony CRZL jest:
Pan Jacek Falfus
Specjalista IT.
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel. (022) 538 91 91
e-mail: jacek.falfus@crzl.gov.pl

 

Krzyżanowski Kamil


Informacja o rozpoczęciu procedury zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny

Z dniem 6 czerwca 2011 r.  rozpoczeła się  procedura zgodności z obszaru Fundusz Alimentacyjny dla systemu informatycznego "Obsluga Funduszu Alimentacyjnego  OFA" wersja 0-1.01-2-00) poziom GMINA firmy OOTAGO Sp. z o.o. z siedzibą w 80-890 Gdansk, ul. Heweliusza 11


Informacja o rozpoczęciu procedury zgodności z obszaru Pomoc Społeczna

Z dniem 22 marca rozpoczęła się rozszerzona procedura zgodności z obszaru Pomoc Społeczna dla systemu informatycznego "HELIOS - POMOC SPOŁECZNA" wersja G-1.2-2.00 poziom GMINA firmy INFO-R Sp. Jawna z siedzibą w Skoczowie, Pogórze 394.


Informacja o zakończonej procedurze zgodności z obszaru Pomoc Społeczna

Z dniem 28 lutego zakończyła się procedura zgodności z obszaru Pomoc Społeczna dla systemu informatycznego "POMOST Standard (Std) wersja P-1.2-1-0.0 poziom POWIAT firmy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 180


ROK 2010

___________________________________________________________________


Konferencja informacyjna „Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”

2010-12-13

Prezentacje do pobrania:
1. Prezentacja projektu;
2. Działania promocyjne i informacyjne przewidziane dla Projektu Empatia;
3. Dostosowanie systemów dziedzinowych  do współpracy z elementami projektu;
4. Usługi wymiany informacji prezentacja produktów projektu.

 

Krzyżanowski Kamil


Informacja o wystawieniu wyciągu z umów

2010-08-24

W zakładce Pliki do pobrania wystawiono wyciągi z umów na oprogramowanie użytkowe dla JOPS.

Krzyżanowski Kamil


Procedura zgodności dla poziomu organizacyjnego Gmina

2010-07-08

W dniu 07 lipca 2010 r. rozpoczęła się procedura zgodności z obszaru pomocy społecznej poziom organizacyjny "G" (GMINA) dla oprogramowania "POMOST Std"
wersja G-1.2-1-0.0
firmy SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180.

 

Krzyżanowski Kamil


Rok 2009

_________________________________________________________________


Informacja o wydanym Świadectwie Zgodności z obszaru Świadczeń Rodzinnych

2009-05-26

Firma Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180 zakończyła z wynikiem pozytywnym procedurę zgodności na oprogramowanie „Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)” wersja W-1.01-2-1.0 poziom organizacyjny „WOJ (województwo samorządowe)” i otrzymuje "Świadectwo Zgodności" o numerze 1/1.01/SR/W/2009 na czas nie określony od dnia 12 maja 2009 r.

 - Świadectwo Zgodności

 

Kolbus Marlena


Samouczek do korzystania z aplikacji statystycznej sFundusz

2009-05-15

W dniu 1 kwietnia 2009 r. został udostępniony interaktywny Samouczek do korzystania z aplikacji "sFundusz".
Samouczek jest multimedialną prezentacją umożliwiającą samodzielną naukę.
Porusza tematykę obsługi aplikacji i jest przeznaczony dla jej użytkowników.

Dostępne działy prezentują:
- główne funkcje aplikacji,
- funkcje związane ze sprawozdaniami,
- zagadnienia związane z obsługą użytkowników,
- funkcje dostępne dla administratorów systemu.

Wersja przeglądarkowa oraz instalacyjna Samouczka jest dostępna w zakładce "Dokumentacja" na stronie aplikacji "sFundusz".

 

Kolbus MarlenaAplikacja Statystyczna z obszaru Funduszu Alimentacyjnego

2009-01-13

W dniu 13 stycznia 2009 roku została uruchomiona aplikacja statystyczna "sFundusz" wspierająca obsługę sprawozdawczości z realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

W celu uzyskania Loginu i Hasła dostępu należy zgłosić się do Administratora Urzędu Wojewódzkiego.

Aplikacja jest dostępna pod adresem: http://194.181.60.172/  

 

Kolbus Marlena


Instrukcje użycia podpisu elektronicznego

2009-01-09

Udostępnia się instrukcje podpisu elektronicznego w aplikacjach statystycznych QuickStat, SAC i gSAC z obszarów pomoc społeczna i świadczenia rodzinne.
- instrukcja podpis QuickStat
- instrukcja podpis SAC
- instrukcja podpis gSAC

Kolbus Marlena


ROK 2008

____________________________________________________________________


Informacja o nie wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-11-14

Firma ZETO Koszalin Sp.z.o.o. z siedzibą w Koszalinie ul.4 marca 38 w dniu 16 października 2008 r. zakończyła I etap wstępnej procedury zgodności oprogramowania „Fundusz Alimentacyjny" zgłoszonego do w/w procedury w dniu 31 lipca 2008 r. Zgodnie z „Opisem systemu” wersja 1.00, oraz projektem rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej, oprogramowanie „Fundusz Alimentacyjny” wersja G-1.00-1-0 nie przeszło z wynikiem pozytywnym w/w procedury.

W związku z powyższym firma ZETO Koszalin oświadczeniem przekazanym pismem z dnia 07 listopada 2008 r. poinformowała, że przystąpi do II etapu wstępnej procedury zgodności, w skład której wchodzi zarówno zakres prac I etapu jak i sprawozdawczość.


Słowniki centralne nr 40

2008-10-03

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 40 z dnia 01.10.2008 r., które obejmują między innymi zmiany:

W słownikach dystrybuowanych:
- KOD Świadczenia Pozaustawowego (Kod Świadczenia Programu Rządowego)
- KOD Rodzaju Dokumentu

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.10.2008 r.

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Robocza Wersja SCENARIUSZY TESTOWYCH dla poziomu MARSZAŁEK dla obszaru FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2008-09-12

Zgodnie z § 11 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej, tj. "W celu stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu  dokonuje się oceny kompletności dołączonej do wniosku dokumentacji oprogramowania oraz wykazu scenariuszy testowych, będących udokumentowaniem poprawności działania oprogramowania", udostępnia się roboczą wersję scenariuszy testowych dla poziomu marszałek z prośbą o ich weryfikację oraz przesłanie drogą elektroniczną ewentualnych uwag do dnia 19.09.2008r. na adres jolanta.wieczorek@mpips.gov.pl . Po tym terminie uwagi nie zostaną uwzględnione.
 - robocza wersja scenariuszy testowych


Informacja o nie wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-09-02

Firma TOP-TEAM TT Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Mroczna 9/11/13 w dniu 28 sierpnia 2008 r. zakończyła I etap wstępnego badania zgodności oprogramowania „TT - fundusz alimemtacyjny" zgłoszonego do w/w procedury w dniu 15 lipca 2008 r. Zgodnie z „Opisem systemu” wersja 1.00, oraz projektem rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej, oprogramowanie „TT- fundusz alimentacyjny” wersja G-1.00-1-0 nie przeszło z wynikiem pozytywnym w/w procedury.

W związku z powyższym firma TOP-TEAM TT oświadczeniem przekazanym pismem z dnia 29 sierpnia 2008 r. poinformowała, że przystąpi do II etapu wstępnej procedury zgodności, w skład której wchodzi zarówno zakres prac I etapu jak i sprawozdawczość.


Informacja o nie wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-08-18

Firma INFO-R z siedzibą w Skoczowie ul. Cieszyńska 25 w dniu 30 maja 2008 r. zakończyła I etap wstępnego badania zgodości oprogramowania "Nemezis - fundusz alimentacyjny" zgłoszonego do w/w procedury w dniu 05 maja 2008 r. Zgodnie z "Opisem systemu" wersja 1.00, oraz projektem rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej oprogramowanie "Nemezis - fundusz alimentacyjny" wersja G-1.00-1-0.0 nie przeszło z wynikiem pozytywnym w/w procedury i w związku z powyższym nie otrzymało "Świadectwa Akceptacji". 

Informujemy, że firma INFO-R oświadczeniem przekazanym pismem 23/06/2008/INFO-R z dnia 27 czerwca 2008 r. poinformowała, że nie przystąpi do II, ani żadnego kolejnego etapu wstępnych testów przeprowadzanych na podstawie projektu rozporządzenia. Firma zadeklarowała natomiast zgłosić swoje oprogramowanie po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świdczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej.


Rozpoczęcie wstępnej procedury zgodności z obszaru Funduszu Alimentacyjnego

2008-08-08

Oprogramowanie "Fundusz Alimentacyjny" wersja G-1.00-1.00 firmy ZETO Sp. z o.o. ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin,

zostało zgłoszone w dniu 31 lipca 2008 r. do wstępnej procedury zgodności na podstawie „Opisu Systemu” wersji 1.00 i jest obecnie w trakcie procedury.


Informacja o wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-08-07

Firma Zakład Usług Informatycznych OTAGO spółka z.o.o z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza 11 zakończyła z wynikiem pozytywnym w dniu 31.07.2008 r. wstępną procedurę zgodności na oprogramowanie „Obsługa Funduszu Alimentacyjnego – OFA” wersja G-1.00-1-0.0 poziom organizacyjny „G - gmina” i otrzymuje "Świadectwo Akceptacji" o numerze 4/1.00/FA/G/2008.
 -Świadectwo


Rozpoczęcie wstępnej procedury zgodności z obszaru Funduszu Alimentacyjnego

2008-07-31

Oprogramowanie "TT-Fundusz Alimentacyjny" wersja G-1.00-1-0 firmy TOP-TEAM TT Sp. z o.o. ul. Mroczna 9/11/13 lok. 96, 01-456 Warszawa,

zostało zgłoszone w dniu 15 lipca 2008 r. do wstępnej procedury zgodności na podstawie „Opisu Systemu” wersji 1.00 i jest obecnie w trakcie procedury.


Informacja o prowadzonych procedurach zgodności w obszarze świadczeń rodzinnych

2008-07-30

Na wniosek z dnia 25 lipca 2008 r. firmy SYGNITY S.A. Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa, rozpoczęto procedurę zgodności dla oprogramowania Świadczenia Rodzinne - poziom województwa samorządowego..


Informacja o wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-07-21

Firma RADIX Systemy Komputerowe z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 33 zakończyła z wynikiem pozytywnym w dniu 27.06.2008 r. wstępną procedurę badania zgodności na oprogramowanie „System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+ ” wersja G-1.00-1-00 poziom organizacyjny „G - gmina” i otrzymuje "Świadectwo Akceptacji" o numerze 3/1.00/FA/G/2008.
 -Świadectwo


Rozpoczęcie wstępnej procedury zgodności z obszaru Funduszu Alimentacyjnego

2008-07-21

Oprogramowanie "Obsługa Funduszu Aliementacyjnego - OFA" wersja G-1.00-1-0.0 firmy Zakład Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk ,

zostało zgłoszone w dniu 18 czerwca 2008

do wstępnej procedury zgodności na podstawie „Opisu Systemu” wersji 1.00 i jest obecnie w trakcie procedury.


Słowniki centralne nr 39

2008-06-17

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 39 z dnia 17.06.2008 r., które obejmują między innymi zmiany

W słownikach dystrybuowanych:
- KOD Elementu Struktury Organizacyjnej
- KOD Świadczenia Pozaustawowego
- KOD Rodzaju Problemu
- KOD Powodu Odmownej Decyzji
- KOD Powodu Ustania Pomocy
- KOD Rodzaju Źródła Dochodu
- KOD Obywatelstwa
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
- RZ-pomoc-01
- RZ-pomoc-02
- RZ-pomoc-03
- RZ-pomoc-04
- RZ-pomoc-05
- RZ-pomoc-06

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 18.06.2008 r.

 

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja o wydanym Świadectwie Akceptacji z obszaru Fundusz Alimentacyjny

2008-05-29

Na podstawie art.15 ust. 10 „Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” DZ.U Nr 192 poz. 1378 z dnia 07 września 2007 r. oraz na podstawie „Opisu systemu” wersja 1.00 z obszaru funduszu alimentacyjnego Dyrektor Generalny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydał z dniem 21 maja 2008 r. „Świadectwo Akceptacji” o numerze 1/1.00/FA/G/2008 dla systemu teleinformatycznego „FA – fundusz alimentacyjny” wersja G-1.00-1-0.0 poziom organizacyjny „G - gmina”, firmie SYGNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180
 -Świadectwo


Uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej

2008-05-27

Informujemy, że uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze zamawiane przez urzędy u Unizeto Technologies S.A.
Adres internetowy, spod którego możliwy jest dostęp do wszystkich uruchomionych skrzynek podawczych to: http://eup.mpips.gov.pl


Opis systemu dla aplikacji z obszaru Funduszu alimentacyjnego

2008-05-16

Na Opis systemu składają się następujące dokumenty:
- "Opis systemu"
- "Załącznik 1_kody słownikowe"
- scenariusz testowy "FA_1_fundusz alimentacyjny"
- wzór wniosku o zgłoszenie oprogramowania do procedury zgodności

Do wniosku o zgłoszenie do procedury zgodności należy dołączyć:
-  dokumentację systemu (instrukcja obsługi, dokumentacja techniczna oraz model logiczny baz danych) dostarczoną w formie elektronicznej oraz papierowej,
- scenariusz testowy z wynikami testu,
- oprogramowanie na płycie CD (w przypadku aplikacji przeglądarkowych należy wysłać link do systemu drogą elektroniczną)
W/w dokumenty należy przysłać drogą e-mailową na adresy: jolanta.wieczorek@mpips.gov.pl, dorota.kotlarek@mpips.gov.pl, joanna.wieczorek@mpips.gov.pl oraz marlena.kolbus@mpips.gov.pl, a także drogą tradycyjną na adres Departamentu Informatyki MPIPS.


informacje dotyczące skrzynki podawczej

2008-03-05

Aktualne informacje dotyczące wdrożenia elektronicznej skrzynki podawczej dla Publicznych Służb Zatrudnienia i Pomocy Społecznej.


Informacja o wydanym świadectwie zgodności z obszaru Pomoc Społeczna

2008-02-15
 
Z dniem 01 lutego 2008 r. w ramach przeprowadzonego badania zgodności dla wersji wymagań homologacyjnych 1.2 dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru pomoc społeczna, została wydana decyzja w sprawie wydania świadectwa zgodności o numerze 1/1.2/PS/GP/2008 dla systemu informatycznego „TT POMOC” wersja GP-1.2-2-0 poziom POWIAT, firmie TOP-TEAM TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mroczna 9/11/13.


Formularze sprawozdań dla gmin i urzędów marszałkowskich

2008-01-23
 
Udostępnia się nowe formularze sprawozdań w formacie XML dla gmin i urzędów marszałkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 250, poz. 1869) - obowiązujące począwszy od wczytywania danych za I kwartał 2008 r.:

1. Sprawozdanie dla gmin:
   
     - definicja struktury sprawozdania (plik:
     Rodzinne_G_20070802.xsd)
     - arkusz stylów sprawozdania (plik:
     Rodzinne_G_20070802.xslt)
     - przykładowe sprawozdanie (plik:
     Rodzinne_G_20070802.xml)
2. Sprawozdanie dla urzędów marszałkowskich
     - definicja struktury sprawozdania (plik:
     Rodzinne_B_20070802.xsd)
     - arkusz stylów sprawozdania (plik:
     Rodzinne_B_20070802.xslt)
     - przykładowe sprawozdanie (plik:
     Rodzinne_B_20070802.xml)

Sprawozdania przekazywane są za pośrednictwem aplikacji statystycznej Quickstat, umożliwiającej wczytanie sprawozdania w gminie i urzędzie marszałkowskim oraz zatwierdzenie na poziomie wojewódzkim i w ministerstwie.


Umowy dot. obszaru pomocy społecznej

2008-01-22

Departament Informatyki MPiPS informuje, że zawarte w 2007 r. Umowy z pięcioma firmami (INFO-R aplikacja "Helios", MiCOMP Systemy Komputerowe aplikacja "Serce-Pomost", SYGNITY aplikacja "OU Pomost", TOP-TEAM TT aplikacja "TT POMOC", ZETO Koszalin aplikacje "Opieka" i "Rodziny Zastępcze") na udzielenie licencji wyłącznej, aktualizację, szkolenie oraz utrzymanie sprawności Oprogramowań Użytkowych (aplikacje pomoc społeczna) wygasły z dniem 31.12.2007 r.

Aktualnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna do podpisania nowych umów.

.

Informacja o zawarciu nowych umów zostanie umieszczona na stronie.


Złożenie wniosku do procedury homologacyjnej dla poziomu Powiat

2008-01-10

Firma TO-TEAM TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mroczna 9/11/13 w dniu 03 grudnia 2007 r. złożyła wniosek do procedury homologacyjnej 1.2 dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru pomoc społeczna na oprogramowanie „TT-POMOC” poziom organizacyjny „P” (PCPR).


Umowa na aplikacje statystyczną ze Świadczeń Rodzinnych

2008-01-11

Depatament Informatyki MPiPS  informuje, że Umowa nr DI/ZS/1/2007 z dnia 14.03.2007 r. na utrzymanie sprawności oprogramowania "QuickStat" podpisana z firmą QuickSoft  wygasa z dniem 15.01.2008 r. Aktualnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna do podpisania nowej umowy.

Informacja o zawarciu nowej umowy zostanie umieszczona na stronie.


ROK 2007

____________________________________________________________________


Słowniki centralne nr 38

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 38 z dnia 19.12.2007 r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
- KOD Elementu Struktury Organizacyjnej

W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
- Procent Minimalnego Zasiłku Okresowego Dla Osoby
- Procent Minimalnego Zasiłku Okresowego Dla Rodziny
- Procent Składki Na Ubezpieczenie Rentowe
- Procent Składki na ZUS

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 20.12.2007 r.

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w Dz. U. Nr 216 z 20 listopada 2007 r. pojawiły się Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r.
Poz. 1609
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Poz. 1610
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej

Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 4 grudnia 2007 r.


Wiadomość dla OPS dotycząca odpowiedzi na napływające zapytania dotyczące odbioru zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego jeszcze w tym roku

W odpowiedzi na napływające zapytania, dotyczące możliwości odebrania jeszcze w tym roku zestawów do składania podpisów elektronicznych zamawianych w ramach projektu Elektronicznego Urzędu Podawczego dla PSZ i Pomocy Społecznej informujemy, że istnieje taka możliwość. Należy jednak mieć na uwadze, że okres ważności certyfikatu płynie od momentu jego wygenerowania, tak, więc do decyzji poszczególnych urzędów pozostawiamy decyzję o terminie odbioru certyfikatów.
Zgłoszenia chęci odbioru zestawów w roku 2007 wraz z podaną liczbą zamawianych certyfikatów prosimy przesyłać na adresy e-mail: pr_szczecin@certum.pl oraz pawel.kozub@unizeto.pl. Następnie prosimy postępować zgodnie z załączoną do tej wiadomości procedurą opisującą sposób postępowania w celu odebrania certyfikatu kwalifikowanego.
W razie pytań dotyczących procedury odbioru zestawów do składania podpisów kwalifikowanych bardzo prosimy o kontakt z infolinią Unizeto Technologies S.A. pod numerem telefonu 0-801-540-340 (szczegóły www.unizeto.pl).

Linki
Informacja dla OPS
Procedura
Imienna_lista_wzor


Słowniki centralne nr 37

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 37 z dnia 31.10.2007 r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
- KOD Terytorialny
- KOD Elementu Struktury Organizacyjnej
- KOD Podległości Resortowej Organizacji
- KOD Powodu Przyznania Pracy Socjalnej
- KOD Rodzaju Organizacji Pozarządowej
- KOD Składnika Zagospodarowania
- KOD Specjalności DPS
- KOD Składu Rodziny
- KOD Rodzaju Źródła Dochodu
- KOD Pozycji Na Rynku Pracy
- KOD Powodu Odmownej Decyzji
- KOD Rodzaju Problemu
- KOD Stanu Zdrowia
- KOD Rodzaju Wykształcenia
- KOD Rodzaju Dokumentu
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
- Wynagrodzenie RZ - 1
- Wynagrodzenie RZ - 2
- Wynagrodzenie RZ - 1a

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.11.2007 r.

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Słowniki centralne nr 36

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 36 z dnia 25.09.2007 r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
- KOD Elementu Struktury Organizacyjnej;
- KOD Terytorialny;
- KOD Opinii OPS O Umieszczeniu;
- KOD Sprawności Ruchowej;
- KOD Sprawności W Samoobsłudze;
- KOD Pomocy Od Osoby Zewnętrznej;
- KOD Aplikacji;
- KOD Rodzaju Problemu;
- KOD Powodu Zawieszenia Pomocy;
- KOD Klasy Miejscowości;
- KOD Rodzaju Wykształcenia;
- KOD Orzeczenia o Niepełnosprawności;
- KOD Rozdziału Klasyfikacji Budżetowej;
- KOD Paragrafu Klasyfikacji Budżetowej;
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:

- Przeciętne wynagrodzenie
- Najniższe wynagrodzenie

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 26.09.2007 r.

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja dla DOSTAWCÓW w sprawie przekazywania zbiorów centralnych z POMOCY SPOŁECZNEJ

Udostępnia się definicję struktury przesyłu zbioru centralnego
w formacie xml:
pliki do pobrania:
- definicja struktury zbioru centralnego (plik: ZbiorCentralny_20070903.xsd)
- przykładowy plik zbioru centralnego (plik: ZbiorCentralny_20070903.xml)

dokumentacja:
- opis struktury zbioru centralnego (plik: ZbiorCentralny_20070903.doc)
- opis zastosowanych walidacji w strukturze zbioru
(plik: opis_walidacji_zbc_09.doc)

spakowany plik zawierający wszystkie powyżej:
-    (plik: ZbiorCentralny_20070903.rar)


Komunikat dla gmin i powiatów w sprawie kontroli poprawności danych przekazywanych w zbiorze centralnym

Począwszy od okresu wczytywania danych za III kwartał 2007 r. zostaną wprowadzone mechanizmy sprawdzające:

- kompletność,
- poprawność;

danych przekazywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w postaci zbioru centralnego.

W związku z tym, aby możliwe było wczytanie plików zbiorów do bazy centralnej, niezbędne będzie uzupełnienie brakujących danych w systemach informatycznych.

Dla ułatwienia weryfikacji danych w systemach, udostępnia się wykaz danych zawartych w zbiorze wraz z opisem planowanych walidacji.


Informacja

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Unizeto Technologies S.A. umowę nr DI/FP/26/2007 z dnia 27.07.2007 r. dot. uruchomienia w outsourcingu usługi: Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP).

W związku z powyższym zgodnie z zapisami umowy do EUP mogą dołączać się na preferencyjnych warunkach jednostki Publicznych Służb Zatrudnienia i Pomocy Społecznej.

Pragnę przypomnieć, że z dniem 1 maja 2008 r. wszystkie podmioty administracji publicznej obejmuje ustawowy obowiązek przyjmowania podań i wniosków od interesantów, w postaci elektronicznej.

 Szczegółowe informacje dotyczące oferty można pobrać tutaj:

            Oferta

            Umowa


Informacja DLA DOSTAWCÓW w sprawie przekazywania zbiorów centralnych ze ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Udostępnia się definicję struktury przesyłu zbioru centralnego w formacie xml, zawierającą elementy szyfrowania danych:
pliki do pobrania:
- definicja struktury zbioru centralnego (plik: SR5020101045zc30731.xsd)
- przykładowy plik zbioru centralnego (plik: SR5020101045zc30731.xml)

dokumentacja:
-(pliki: Struktura Zbioru Centralnego-v1.01a.doc,
Struktura Zbioru Centralnego-v1.01a enumerations.doc )


oraz klucze publiczne służące do zaszyfrowania przekazywanych danych:
pliki do pobrania:
- zawierający klucz (plik: klucz-publiczny.pem)
- plik wykorzystywany w czasie szyfrowania: (plik: tmpl.xml)
- przykładowy plik zaszyfrowany - (plik: SR5020101045zc30731-pod.xml)

spakowany plik zawierający wszystkie powyżej:
-    (plik: zbior_centralny_SR_wer_1.01a.rar)


informacja dla świadczeń rodzinnych

Udostępnia się definicję zbioru centralnego do przesyłu danych jednostkowych dotyczących świadczeń i świadczeniobiorców z obszaru  świadczeń rodzinnych:

- definicja struktury zbioru centralnego (plik:
ZC-SWRO-4 13072007.xsd)
- przykładowy zbiór centralny (plik: SR5142265108zc307213.xml)
- dokumentacja:
    * (plik: ZC - opis struktury 20070710.doc)
    * (plik: struktura xsd 12070712.doc)
- spakowany plik zawierający wszystkie pliki powyżej:
(plik: zbior_centralny_13072007.rar)

Inforamacja dotycząca przesyłu zbiorów centralnych

Podstawa prawna przekazywania zbiorów:

Art. 23 ust. 8 Ustawy o świadczeniach rodzinnych:

"Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości udzielonych świadczeń, gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 


Słowniki centralne nr 35

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 35
z dnia 29.06.2007 r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
-
KOD Elementu Struktury Organizacyjnej;
- KOD Rodzaju Opieki-Usamodzielnienie;
- KOD Formy Pomocy Socjalnej;
- KOD Formy Pomocy;
- KOD Rodzaju Pomocy Rzeczowej;
- KOD Typu Pomocy;
- KOD Zawodu;
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
-
Przeciętne wynagrodzenie
- Procent Składki Na Ubezpieczenie Rentowe
- Procent Składki Na ZUS
Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.07.2007 r.

Pliki do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja w sprawie przekazywania zbiorów centralnych ze świadczeń rodzinnych

KOMUNIKAT DEPARTAMENTU INFORMATYKI MPiPS w sprawie przekazywania zbiorów centralnych ze świadczeń rodzinnych.


Informacja o wydanych świadectwach homologacji z obszaru Pomoc Społeczna

Z dniem 1 grudnia 2006 r. Firma MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 7
uzyskała świadectwo homologacji na czas nieokreślony dla wersji wymagań homologacyjnych 1.2 systemów informatycznych SERCE - POMOST.

Więcej w zakładce:
Pomoc społeczna/Świadectwa zgodności


Słowniki centralne nr 34

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 34 z dnia 08.01.2007r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Aplikacji;
  - KOD Elementu Struktury Org;
  - KOD Rozdziału Klasyfikacji Budże;
  - KOD Paragrafu Klasyfikacji Budże;
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
  - Procent Składki na FUZ;
  - Najniższe wynagrodzenie;
  - Przeciętne wynagrodzenie;
Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują
od 01.01 2007 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja o zakończeniu testów oprogramowania „SERCE-POMOST” firmy MiCOMP Systemy Komputerowe w obszarze Pomocy Społecznej

2006-11-29

Firma MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 7 zakończyła z wynikiem pozytywnym w dniu 27.11.2006 r. procedurę homologacyjną na oprogramowanie "SERCE-POMOST" (wersja O/P/M-1.2-1-1.9-64) i oczekuje na wydanie świadectwa homologacji na czas nieokreślony.


Informacja o zakończeniu procedury homologacyjnej z obszaru Pomoc Społeczna

2006-10-02

Firma AGEMA Systemy Informatyczne, 94-233 Łódź ul. Szańcowa 7, zakończyła z wynikiem negatywnym w dniu 11 września 2006 r. procedurę homologacyjną na oprogramowanie "SEOPS" wersja O-1.2-2-01 wspomagający obsługę świadczeń w ośrodkach pomocy społecznej, które nie spełniło wymagań homologacyjnych wersji 1.2 i oczekuje na wydanie decyzji.Instrukcja G-SAC

2006-09-29

Instrukcja korzystania z modułu G-SAC na poziomie organizacyjnym gmina i powiat znajduje się w zakładce: Pliki do pobrania.

Instrukcja korzystania z modułu G-SAC na poziomie organizacyjnym gmina i powiat znajduje się w zakładce: Pliki do pobrania.

Aplikacja G-SAC służy do weryfikacji poprawności wygenerowanych z systemów gminnych i powiatowych sprawozdań i zbiorów centralnych oraz ich wysłanie do województw lub bezpośrednie wczytanie do bazy centralnej.
Zbiory centralne za III kwartał 2006 rok powinny być przesyłane tylko za pośrednictwem internetowej Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).
Jednocześnie informuję, że sprawozdania resortowe i zbiory centralne można eksportować do modułu G-SAC z następujących homologowanych aplikacji:

 • OU "POMOST" firmy ComputerLand S.A. - dla poziomu: gmina i powiat,
 • OU "HELIOS" firmy INFO-R Kuc Urszula - dla poziomu: gmina,
 • OU "OPIEKA" firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. - dla poziomu: gmina,
 • OU "RODZINY ZASTĘPCZE" firmy ZETO Koszalin Sp. z o.o. - dla poziomu: powiat,
 • OU "TT POMOC" firmy Top-Team TT Sp. z o.o. - dla poziomu: gmina,
 • OU "Serce-POMOST" firmy MiCOMP Systemy Komputerowe - dla poziomu: gmina i powiat.


Informacja o wydaniu świadectwa homologacji z obszaru Pomoc Społeczna

2006-09-15

Z dniem 18 sierpnia 2006 r. w ramach przeprowadzonych procedur homologacyjnych dla wersji wymagań homologacyjnych 1.2 dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru pomoc społeczna zostały wydane decyzje w sprawie wydania warunkowych świadectw homologacji (wersje w których stwierdzono nieznaczne uchybienia pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych aplikacji pomoc społeczna wersja 1.2 dla poziomu organizacyjnego „O”- (OPS) gmina, „P” – (PCPR) powiat, „M” (MOPR) – gmina i powiat) na czas określony do 30 listopada 2006 r. dla systemu informatycznego "SERCE-POMOST",
o numerach:

 • 13/1.2/PS/O/2006 dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, wersja O-1.2-1-1.9,
 • 13/1.2/PS/P/2006 dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, wersja P-1.2-1-1.9,
 • 13/1.2/PS/M/2006 dla poziomu organizacyjnego „M” - (MOPR) gmina i powiat dla miasta na prawach powiatu, wersja M-1.2-1-1.9,
  firmie MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 7.


Słowniki centralne nr 33

2006-09-05

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 33 z dnia 01.09.2006r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Aplikacji;
  - KOD Świadczenia Pozaustawowego;
  - KOD Częstotliwości Kontaktów;
  - KOD Rodzaju Pomocy Rzeczowej;
  - KOD Typu Placówki;
  - KOD Zakresu Świadczeń;
  - KOD Specjalizacji Opiekuna;
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
  - Dochód z Ha Przeliczeniowego;
  - Kryterium Doch Osoby Samotnie Gosp.;
  - Kryterium Doch Na Osobę;
  - Max Kwota Zasiłku Stałego;
  - Podstawa;
  - Uch-Max Świadczenia Utrzymanie;
  - Uch-Min Świadczenia Utrzymanie;
  - Uch-Min Zasiłek Utrzymanie;

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.09 2006 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja o zakończeniu testów oprogramowania „Serce-POMOST” firmy MiCOMP w obszarze Pomocy Społecznej

2006-08-21

Firma MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 7 zakończyła z wynikiem pozytywnym w dniu 11.08.2006 r. procedurę homologacyjną na oprogramowanie "SERCE-POMOST" (wersja O/P/M-1.2-1-1.9) w którym stwierdzono nieznaczne uchybienia pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych aplikacji pomoc społeczna wersja 1.2 dla poziomu organizacyjnego „O”- (OPS) gmina, „P” – (PCPR) powiat, „M” (MOPR) – gmina i powiat dla miasta na prawach powiatu oraz oczekuje na wydanie warunkowego świadectwa homologacji na czas określony do 30.11.2006 roku.


Informacja o wydaniu świadectwa homologacji z obszaru Pomoc Społeczna

2006-08-21

Z dniem 20 czerwca 2006 r. w ramach przeprowadzonych procedur homologacyjnych dla wersji wymagań homologacyjnych 1.2 dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru pomoc społeczna została wydana decyzja w sprawie wydania świadectwa homologacji o numerze 12/1.2/PS/O/2006 dla systemu informatycznego „TT POMOC” wersja O-1.2-1-0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie Top-Team TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Owczarska 7.


Słowniki centralne nr 32

2006-07-06

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 32 z dnia 04.07.2006r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Aplikacji;
  - KOD Elementu Struktury Org;
W słownikach dystrybuowanych/Parametry Systemowe:
  - Przeciętne wynagrodzenie;

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.07 2006 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Prowadzone procedury homologacyjne w obszarze Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych

2006-06-20

Firma TOP-TEAM TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Owczarska 7 zakończyła z wynikiem pozytywnym w dniu 19.06.2006 r. procedurę homologacyjną na oprogramowanie TT POMOC i oczekuje na wydanie świadectwa homologacji na czas nieokreślony.

Procedura homologacyjna oprogramowania "Świadczenia Rodzinne SI S*R" firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak – Szymura z siedzibą w Katowicach ul. Astrów 7, zgłoszonego do homologacji dla wersji wymagań 1.01 w dniu 25.04.2006 r. jest obecnie na etapie przeglądu dokumentacji oprogramowania.


Słowniki centralne nr 31

2006-01-10

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 31 z dnia 09.01.2006r., które obejmują między innymi zmiany:
W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Rozdziału Klasyfikacji Budże;
  - KOD Elementu Struktury Org;

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.01 2006 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja o zakończeniu testu z obszaru Świadczenia Rodzinne

2006-01-10

Firma MICOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura, Katowice ul. Astrów 7, zakończyła z wynikiem negatywnym w dniu 30 grudnia 2005 r. procedurę homologacyjną na oprogramowanie "Świadczenia Rodzinne SI S*R" wersja G-1.01-1-10.9, które nie spełniło wymagań homologacyjnych wersji 1.01 i oczekuje na wydanie decyzji.


Rozpoczęcie procedury homologacyjnej w obszarze Pomocy Społecznej

2006-01-10

Oprogramowanie użytkowe „SERCE–POMOST” firmy MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak – Szymura, zostało zgłoszone w dn. 28.12.2005 roku do homologacji zgodnej z wymaganiami homologacyjnymi wersji 1.2 i jest obecnie w trakcie procedury homologacyjnej. Okres przejściowy określony w ogłoszeniu wymagań, czyli okres w którym należy dostosować oprogramowanie do nowej wersji wymagań homologacyjnych 1.2 upływa z dniem 30 czerwca 2006r.


Informacja o wydanych świadectwach homologacji z obszaru Pomoc Społeczna

2006-01-09


Z dniem 01 stycznia 2006 r. w ramach przeprowadzonych procedur homologacyjnych dla wersji wymagań homologacyjnych 1.2 dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru pomoc społeczna zostały wydane decyzje w sprawie świadectw homologacji:

1. świadectwo homologacji o numerze 1/1.2/PS/O/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja O-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

2. świadectwo homologacji o numerze 2/1.2/PS/P/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja P-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

3. świadectwo homologacji o numerze 3/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja M-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „M” - (MOPR) gmina, powiat, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

4. świadectwo homologacji o numerze 4/1.2/PS/R/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja R-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „R” - (ROPS) samorząd województwa, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

5. świadectwo homologacji o numerze 5/1.2/PS/W/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja W-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „W” - (WPS) wojewoda, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

6. świadectwo homologacji o numerze 6/1.2/PS/ZS/2005 dla systemu informatycznego „OU - POMOST” wersja ZS-1.2-20-0.0, dla poziomu organizacyjnego „ZS” - ministerstwo, firmie COMPUTERLAND S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180.

7. świadectwo homologacji o numerze 7/1.2/PS/O/2005 dla systemu informatycznego „HELIOS” wersja O-1.2-1-20, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie INFO-R Urszula Kuc z siedzibą w Skoczowie ul. Objazdowa 22/23.

8. warunkowe świadectwo homologacji na czas określony do dnia 30 czerwca 2006 r. o numerze 8/1.2/PS/O/2005 dla systemu informatycznego „DAR-POMOST” wersja O-1.2-8-0, w którym stwierdzono nieznaczne uchybienia pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych aplikacji pomoc społeczna wersja 1.2 dla poziomu organizacyjnego „O”- (OPS) gmina, firmie TOP-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Owczarska 7.

9. świadectwo homologacji o numerze 9/1.2/PS/O/2005 dla systemu informatycznego „OPIEKA” wersja O-1.2-1.2.0-00, dla poziomu organizacyjnego „O” - (OPS) gmina, firmie ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. 4 Marca 38.

10. świadectwo homologacji o numerze 10/1.2/PS/P/2005 dla systemu informatycznego „RODZINY ZASTĘPCZE” wersja P-1.2-1.2.0-00, dla poziomu organizacyjnego „P” - (PCPR) powiat, firmie ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. 4 Marca 38.

11. świadectwo homologacji o numerze 11/1.2/PS/M/2005 dla systemu informatycznego „RODZINY ZASTĘPCZE” wersja M-1.2-1.2.0-00, dla poziomu organizacyjnego „M” - (MOPR) gmina, powiat, firmie ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. 4 Marca 38.Słowniki centralne nr 30

2006-01-06

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 30 z dnia 03.01.2006r., które obejmują między innymi zmiany:
1. W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Aplikacji;
  - KOD Oddziału NFZ;
  - KOD Podległości Resortowej Org;
  - KOD Rodzaju Dokumentu;
  - KOD Rodzaju Pomocy Rzeczowej;
  - KOD Rodzaju Problemu;
  - KOD Rodzaju Wykształcenia;
  - KOD Stanu Utrzymania Mieszkania;
  - KOD Świadczenia Pozaustawowego (Świadczenia Programu Rządowego);
  - KOD Typu JOPS Podstawowego;
  - KOD Tytułu Prawa Do Zasiedlenia;
  - KOD Kasy Chorych;
  - KOD Klienta OP;
  - KOD Płci Klienta OP;
  - KOD Rodzaju Pracy Socjalnej;
  - KOD Specjalizacji Pogotowia Rodz;
  - KOD Wykształcenia Klienta OP;
  - KOD Zakresu Dział Organizacji;
  - KOD Typu Rodz Klienta OP;
  - KOD Wieku Klienta OP;
  - KOD Dziecka Klienta OP;
  - KOD Specjalizacji Zdrowotnej OP;
  - KOD Sposobu Finans Org Pozarz ;
  - KOD Statusu Członka Organizacji;
  - KOD Obszaru Działania;
  - KOD KOD Rozdziału Klasyfikacji Budże;
  - KOD Paragrafu Klasyfikacji Budże;
  - KOD Grupy Paragrafów;
  - KOD Elementu Struktury Org;

2. W Parametrach systemowych:
  - Przeciętne wynagrodzenie;
  - Najniższa Emerytura;
  - Najniższe wynagrodzenie;
  - Podstawa;
  - PROC Kryterium Dochod Dożywianie;
  - Min Kwota Pomocy RZ-1;
  - Min Kwota Pomocy RZ-2;
  - Wynagrodzenie RZ-1;
  - Wynagrodzenie RZ-2;
  - Wynagrodzenie RZ-3;
  - Proc Min Zas Okres Dla Osoby;
  - Proc Min Zas Okres Dla Rodziny;
  - Proc Składki na FUZ;
  - Odpł Za Usługi – Przedział;
  - Odpł Za Usł – Samotna Próg;
  - Odpł Za Usł – Niesamotna Próg;

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.01 2006 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Informacja o wydanych Świadectwach Homologacji z obszaru Świadczenia Rodzinne

2006-01-05


W ramach przeprowadzonych procedur homologacyjnych dla systemów informatycznych wspierających obsługę zadań realizowanych przez jednostki z obszaru świadczeń rodzinnych zostały wydane decyzje w sprawie świadectw homologacji:

1) świadectwo homologacji o numerze 1/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „AMAZIS – OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH” wersja G-1.01-2-00 firmy INFO-R Urszula Kuc, Skoczów ul. Objazdowa 22/23, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 24 sierpnia 2005 r.

2) świadectwo homologacji o numerze 2/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (SR)” wersja G-1.01-2-0.0. firmy COMPUTERLAND S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 180, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 8 września 2005 r.

3) świadectwo homologacji o numerze 3/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „SYSTEM OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH EZAR+” wersja G-1.01-2-01 firmy RADIX Systemy Komputerowe Janusz Kugler, Gdańsk ul. Piastowska 33, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 21 września 2005 r.

4) świadectwo homologacji o numerze 4/1.01/SR/W/2005 dla systemu informatycznego „QuickStat” wersja W-1.01-1-2.3.0 firmy QuickSoft Roman Wnuk - Lipiński, Warszawa ul. Turmoncka17A/14, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "W" - województwo – z dniem 23 września 2005 r.

5) świadectwo homologacji o numerze 5/1.01/SR/ZS/2005 dla systemu informatycznego „QuickStat” wersja ZS-1.01-1-2.3.0 firmy QuickSoft Roman Wnuk - Lipiński, Warszawa ul. Turmoncka 17A/14, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "ZS" - ministerstwo – z dniem 23 września 2005 r.

6) świadectwo homologacji o numerze 6/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH SWR” wersja G-1.01-6.0.2-700 firmy OTAGO Zakład Usług Informatycznych Sp. z o.o. Gdańsk ul. Heweliusza 11, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 3 października 2005 r.

7) świadectwo homologacji o numerze 7/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „ŚWIADCZENIA RODZINNE” wersja G-1.01-1-01 firmy TOP-TEAM Sp. z o.o. Warszawa ul. Owczarska 7, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 31 października 2005 r.

8) świadectwo homologacji o numerze 8/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „Świadczenia Rodzinne - FAMILIA” wersja G-1.01-2-00 firmy ZETO KATOWICE Sp. z o.o. Katowice ul. Owocowa 1, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 31 października 2005 r.

9) warunkowe świadectwo homologacji na czas określony do dnia 30 kwietnia 2006 r. o numerze 10/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „SEOPSSR” wersja G-1.01-2-01 firmy AGEMA – Systemy Informatyczne Robert Wąsik, Łódź ul. Szańcowa 7, w którym stwierdzono nieznaczne uchybienia pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 4 listopada 2005 r.

10) ) świadectwo homologacji o numerze 11/1.01/SR/M/2005 dla systemu informatycznego „MSQRS-M Świadczenia Rodzinne” wersja G-1.01-1-3.1.0.0 firmy QuickSoft Roman Wnuk - Lipiński, Warszawa ul. Turmoncka17A/14, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego „M” - samorząd województwa - z dniem 8 listopada 2005 r.

11) świadectwo homologacji o numerze 12/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „SQRS Świadczenia Rodzinne” wersja G-1.01-1-3.1.0.0 firmy QuickSoft Roman Wnuk - Lipiński, Warszawa ul. Turmoncka17A/14, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego „G” - gmina - z dniem 14 listopada 2005 r.

12) świadectwo homologacji o numerze 13/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „Świadczenia Rodzinne (SRD)” wersja G-1.01-1-07 firmy COIG S.A. Katowice ul. Mikołowska 100, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina - z dniem 25 listopada 2005 r.

13) świadectwo homologacji o numerze 14/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „Rodzinne” wersja G-1.01-2-00 firmy ZETO KOSZALIN Sp. z o.o. Koszalin ul. 4 Marca 38, który spełnia wymagania homologacyjne aplikacji świadczenia rodzinne wersja 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" – gmina - z dniem 1 grudnia 2005 r.

14) warunkowe świadectwo homologacji na czas określony do dnia 30 kwietnia 2006 r. o numerze 15/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „Świadczenia Rodzinne” wersja G-1.01-2-0 firmy Sputnik Software Sp. z o.o. Poznań ul. Kordeckiego 30b, w którym stwierdzono nieznaczne uchybienia pomiędzy funkcjonalnością systemu informatycznego a obowiązującą wersją wymagań homologacyjnych 1.01 dla poziomu organizacyjnego "G" - gmina – z dniem 7 grudnia 2005 r.

Ponadto wydano decyzję Nr 16/1.01/SR/G/2005 – o umorzeniu postępowania w sprawie wydania świadectwa homologacji dla systemu informatycznego „Rodzina” wersja G-1.01-03-004 firmie COMPUTERLAND S.A. Al. Jerozolimskie 180 z uwagi na zastąpienie oprogramowania „RODZINA” autorstwa firmy ComputerLand oddział Łódź „OPROGRAMOWANIEM DO OBSŁUGI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (SR)” wersja G-1.01-2-0.0. autorstwa firmy ComputerLand oddział Kraków.

Została także wydana decyzja o odmowie wydania świadectwa homologacji o numerze 9/1.01/SR/G/2005 dla systemu informatycznego „ŚWIR” wersja G-1.01-3-42 firmy TENSOFT Oddział Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk ul. Sobótki 10A, który nie spełnił wymagań homologacyjnych wersji 1.01 – z dniem 2 listopada 2005 r.Wszystkie świadectwa homologacji wydane dla wersji wymagań homologacyjnych 1.00(5) wygasają z dniem 31 grudnia 2005 r.


gSAC – BEZPŁATNA Statystyczna Aplikacja Centralna dla poziomu organizacyjnego: gmina, powiat

2005-12-28


20 grudnia 2005 roku został wystawiony na stronie https://158.66.1.82:8443/Pomost/pliki lub http://www.mps.gov.pl w zakładce Polityka Społeczna BEZPŁATNY moduł gSAC - wspomagający obsługę sprawozdań na poziomie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Aplikacja ta niezależnie od zainstalowanego któregokolwiek z dostawców homologowanego oprogramowania użytkowego realizuje dodatkowo następujące zadania:
  -weryfikuje poprawność wypełnienia sprawozdań resortowych przy pomocy reguł definiowanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS.
  -sprawdza poprawność struktury plików xml z przesyłami sprawozdań generowanymi przez homologowane oprogramowanie.

Uwaga!
Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinien zainstalować tę aplikację i zweryfikować wygenerowane sprawozdanie przed wysłaniem do poziomu wojewódzkiego.
Kroki przy generowaniu i wysłaniu resortowego sprawozdania:
  1. generowanie sprawozdania z użytkowanej homologowanej aplikacji któregokolwiek z Dostawców (od 01.01.2006 roku są to firmy: ComputerLand S.A., Info-R Urszula Kuc, Top-Team Sp. z o.o., ZETO Koszalin Sp. z o.o.);
  2. weryfikacja poprawności wypełnienia resortowego sprawozdania modułem gSAC;
  3. sprawdzenie poprawności modułem gSAC struktur plików xml z przesyłami sprawozdań generowanymi przez homologowane oprogramowanie;
  4. wysłanie (w formie elektronicznej) zweryfikowanego sprawozdania do poziomu wojewódzkiego.

Aplikacja wymaga środowiska JRE (Java Runtime Environment) w wersji 1.4.2 lub wyższej. Instrukcja instalacji modułu gSAC do pobrania w zakładce – Pliki do pobrania


Wymagania Homologacyjne w wersji 1.01 dla aplikacji

2005-06-15

W dniu 15 czerwca 2005 r. Minister Polityki Społecznej ogłosił wprowadzenie wersji 1.01 Wymagań Homologacyjnych dla systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.


Więcej szczegółów w zakładce - Świadczenia rodzinne -> Dostawcy

Pliki do pobrania (w wersji spakowanej) znajduja się w zakładce - Pliki do pobraniaAneks do "Koncepcji ... 2004-2005”

2005-06-08

W dniu 08.06.2005r. został podpisany przez Ministra Polityki Społecznej Aneks do "Koncepcji utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w latach 2004-2005"

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Słowniki centralne nr 29

2005-06-08

Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 29 z dnia 05.04.2005r., które obejmują zmiany:
1. W słownikach dystrybuowanych:
  - KOD Aplikacji;
  - KOD Zawodu;

2. W Parametrach systemowych:
  - Wysokość Świadcz Pielęgnacyjnego;

Zmiany w Słowniku Centralnym obowiązują od 01.04 2005 roku.

Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Przepisy prawne regulujące przekazywanie „danych” do Ministerstwa

2005-02-09

Informuję, ze zgodnie z Porozumieniami zawartymi w 2003 roku pomiędzy MPS a Wojewodami:
§1 pkt. 3
Zaprzestanie przekazywania danych lub też nieprawidłowości w ich przekazywaniu i nie usunięcie mimo upływu wyznaczonego w tym celu terminu spowoduje utratę możliwości nieodpłatnego korzystania z oprogramowania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w terminie jednego miesiąca od wystąpienia uchybień.
§2 pkt. 1
Wojewoda zobowiązuje się do uzyskiwania od jednostek organizacyjnych pomocy społecznej danych jak w §1 ust. 2 i przekazywania ich do MPS na warunkach określonych w koncepcji utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w danym roku. W tym celu Wojewoda zawrze porozumienia o przekazywaniu danych z tymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które przystąpią do umowy o utrzymanie sprawności oprogramowania użytkowego.

Ponadto uprzejmie informuję, że z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej gdzie:
Art. 23 ust. 3 otrzymało brzmienie:
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standardy wymagań homologacyjnych i tryb homologacji systemów informatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 17, art. 19 pkt. 17, art. 21 pkt. 7, art. 22 pkt. 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, przez wskazanie rodzajów oprogramowania objętych procedurami homologacji, ogólnego zakresu wymagań homologacyjnych, sposobu ogłaszania wymagań, warunków zgłoszenia oprogramowania do homologacji, przebiegu procedury homologacji, mając na uwadze jednorodność zakresu i rodzaju danych, która umożliwia ich scalanie w zbiór centralny.
gdzie:
Art. 17. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy:
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy:
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
Art. 22. Do zadań wojewody należy:
12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.


2005-02-07

Terminy przesyłania zbiorów centralnych (ZBC) z homologowanego oprogramowania
  dane za  - termin dla:        Gminy              WPS

   IV  kwartał 2004r.  28.02.2005   -->  10.03.2005r.
   I    kwartał 2005r.  15.04.2005   --> 20.04.2005r.
   II   kwartał 2005r.   15.07.2005   --> 20.07.2005r.
   III   kwartał 2005r.   15.10.2005   --> 20.10.2005r.
   IV  kwartał 2005r.   28.02.2006   --> 10.03.2006r.
  Terminy zbierania sprawozdań MPiPS-03 lub MK1-MK2 są ustalane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS).
Dostawcy homologowanego oprogramowania dla pomocy społecznej
(stan na dzień: 31.01.2005r.)
 1. ComputerLand O/Kraków
  (OU POMOST) – poziomy organizacyjne: OPS, MOPR, PCPR, ROPS, WPS, MPS


 2. MiCOMP Katowice
  (OU Serce-POMOST) - poziomy organizacyjne: OPS, MOPR, PCPR


 3. TOP-TEAM Warszawa
  (OU Dar-POMOST) - poziomy organizacyjne: OPS


 4. ZETO Koszalin
  (OU OPIEKA) - poziomy organizacyjne: OPS
  (OU RODZINY ZASTĘPCZE) - poziomy organizacyjne: MOPR, PCPR (zakończono testy z wynikiem pozytywnym).


Zweryfikowane załączniki do Wymagań Homologacyjnych zawierające Słowniki centralne

2004-09-06

Informuję, że w zakładce Pomoc społeczna >> Dostawcy oprogramowania zamieszczono nowy plik do pobraniaInformacja o wydanych świadectwach homologacji

2004-08-06

W zakładkach Świadczenia rodzinne >> Homologacja i Świadczenia rodzinne >> Gminy zamieszczono nową informację
Poprawka do zamieszczonej w dniu 06.07.2004 r. struktury przesyłu sprawozdania rzeczowo - finansowego

2004-07-07

Informuję, że w zakładce Świadczenia rodzinne >> Dostawcy zamieszczono nowe pliki do pobrania.


Informacja w sprawie uszczegółowienia Załącznika nr 4 do Wymagań Homologacyjnych

2004-07-06

Informuję, że w zakładce Świadczenia rodzinne >> Dostawcy zamieszczono nowe pliki do pobrania.Informacja w sprawie udostępnienia wersji testowej oprogramowania dla województw do przygotowywania sprawozdań zbiorczych

2004-07-01

W zakładce Świadczenia rodzinne >> Województwa została zamieszczona nowa informacja.


Informacja o ogłoszeniu wymagań homologacyjnych

2004-06-18

W zakładce Świadczenia rodzinne>>Dostawcy zamieszczono nową informację dot. opublikowania w Rzeczpospolitej ogłoszenia Ministra Polityki Społęcznej.


Informacja w sprawie ogłoszenia Wymagań Homologacyjnych

2004-06-14

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Polityki Społecznej w dniu 8 czerwca 2004 r. dokumentów będących podstawą do homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w zakładce Świadczenia rodzinne >> Dostawcy udostępniono Wymagania Homologacyjne wersji 1.00(5) wraz załącznikami.


Koncepcja utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w latach 2004 – 2005

2004-05-13

W dniu 30.04.2004 roku została podpisana przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Pana Cezarego Miżejewskiego „Koncepcja utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego POMOST w latach 2004 – 2005”.
Plik do pobrania w zakładce - Pliki do pobrania


Pliki dotyczące aplikacji Świadczenia Rodzinne

2004-02-20

Informuję, że materiały ze spotkania w dniu 17 lutego 2004 r. (prezentacja "Koncepcja informatyzacji obszaru świadczeń rodzinnych w ramach zintegrowanego systemu informatycznego SYRIUSZ", dokument "Wymagania homologacyjne aplikacji Świadczenia Rodzinne") oraz projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i uzasadnienie do tego projektu znajdują się w zakładce "Pliki do pobrania" w części Świadczenia Rodzinne".Podpisanie Umów Ramowych z Dostawcami Oprogramowania

2003-09-29

W dniu 25.09.2003 r. w siedzibie MGPiPS przy ul. Tamka 1, w Warszawie zostały podpisane "Umowy na utrzymanie sprawności Oprogramowania Użytkowego ...." (tzw. środki "za licencje"- zgodnie z "Koncepcją ... 2003") pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a następującymi firmami:

- PPHU TOP-TEAM Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Owczarska 7 (OU "DAR- POMOST");
- ComputerLand S.A. - Warszawa, Al. Jerozolimskie 180 (OU "POMOST");
- MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak - Szymura Katowice, ul. Astrów 7 (OU "SERCE - POMOST").

Szczegóły na temat umów w zakładce: Dostawcy oprogramowania